Praktijk voor gespecialiseerde

manueel therapie en fysiotherapie

Privacy policy

Praktijk voor gespecialiseerde manueel therapie en fysiotherapie Trouw, hierna Praktijk Trouw, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Trouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Alleen die persoonsgegevens van u vragen welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Trouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Praktijk Trouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden ten aanzien van de behandelingen;
 • Communicatie over de gemaakte afspraken;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Uw toestemming door ondertekening van de behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Trouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Trouw opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar voor medische gegevens).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Praktijk Trouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Trouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer, salarisgegevens, bankgegevens, kopie ID
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Trouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze praktijk;

In een verwerkersovereenkomst maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De toestemmingseisen en informatieplicht over de uitwisseling van (elektronische) medische gegevens van patiënten met andere zorgverleners waar deze patiënt ook onder behandeling is, wordt geregeld in de nieuwe wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Onder deze wet is elke zorgverlener verplicht om zijn cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. Dit doen wij mondeling (waarna hiervan een aantekening wordt gemaakt in uw elektronische patiëntenkaart).

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals;

 • Alle personen die namens Praktijk Trouw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Onze softwareleverancier draagt zorg voor het maken van de benodigde back-ups in een veilige omgeving zoals gebruikt binnen de medische beroepen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht u ons toestemming hebben gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u n.a.v. onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Praktijk voor gespecialiseerde manueel therapie en fysiotherapie Trouw
Tel.: 074-2500380 E-mail: info@manueel-therapie.nl

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijk Trouw | Hengelo

Praktijk Trouw aan de Freudstraat 21 in Hengelo is gespecialiseerd in nekpijn, hoofdpijn en kaakproblemen. Als absolute specialist behandelt de praktijk mensen uit heel Nederland.

Maak een afspraak

Afspraak maken? Ga naar ons afsprakenformulier. We kunnen u dan snel te woord staan.

AFSPRAKENFORMULIER

Contactgegevens

Freudstraat 21 
7555 MG  Hengelo


T  074-2500380
E info@manueel-therapie.nl